Mijn account

Inloggen

Registreren

My Account

Inloggen

Registreren

Checkout

Checkout

Cart

Cart

Shop

WebShop

Pictures

Find some pictures here :

So Magic en quelques images

Galerij

Ontdek So Magic in enkele afbeeldingen!

So Magic in enkele afbeeldingen

So Magic en quelques images

Technische fiche

Technische fiche

Gedetailleerde beschrijving van de doos:

• Een vierhoekige doos in plexiglas.

• Er bevinden zich twee openingen aan één kant voor de nagelstyliste en één opening voor de klant. Met deze openingen wordt het mogelijk om de handen in elk van de gaten te stoppen tijdens het vijlen van de gel op de nagels.

• Ook het platform bestaat uit plexiglas met verschillende gaten om ervoor te zorgen dat het stof van de nagels erin valt.

• In het onderste gedeelte van de doos (onder het platform) bevindt zich een schuiflade in plexiglas waarin het stof wordt opgevangen. Het is mogelijk de lade te verwijderen langs de kant van de nagelstyliste om het stof te verwijderen.

SO MAGIC,

Een accessoire om volledig stofvrij te werken!

Is dit een echte oplossing voor het probleem van alle nagelstylistes? Ja!

• Gedaan met stof in het Instituut —> PROPERHEID.

• Zowel de nagelstyliste als de klant ademen niet langer stof in —> BESCHERMING VAN UW GEZONDHEID.

• Geen mechanisme op het accessoire en demping van het lawaai van de vijl binnenin de doos —> MINDER LAWAAI, ECONOMISCH.

• Lade die het stof bewaard —> EFFICIËNTE VERWIJDERING, ER ZAL NIET LANGER STOF OP UW TAFEL LIGGEN.

• Doos van plexiglas —> STEVIG, LICHT EN LANGE LEVENSDUUR.

• Tijdens het vijlen onder de doos, bestaat er niet langer een risico voor spatten in de ogen (van strass-steentjes, stukjes gelnagel of andere stofdeeltjes…).

De doos zorgt dat er geen stof kan ontsnappen!

Uw haren, gezicht of kleding zal niet langer stofjes bevatten!

Een eenvoudige doos voor de gezondheid van ons allemaal, boordevol COMFORT, EFFICIËNTIE, VEILIGHEID en PROPERHEID VOOR UW INSTITUUT.

Onderhoud:

– Reinig uw SO MAGIC-doos met een antistatisch doekje dat lichtjes vochtig werd gemaakt met water.

– U kan gebruik maken van een niet-corrosief reinigingsmiddel, zonder alcohol.

– Verwijder de lade en reinig de onderkant van de doos.

SO MAGIC, U ZAL NIET LANGER ZONDER KUNNEN!

Technical Sheet

Technical sheet

Detailed description of the box:

• A rectangular Plexiglas box.

• There are two openings on one side for the practitioner and one opening for the client. These openings allow the hands to enter each one during the development of the sanding of the gel on the nails.

• The platform is also in Plexiglass and with multiple holes so that nail dust falls there.

• In the lower part of the box (below the platform) is a sliding Plexiglas drawer where the dust is stored. This drawer is removed from the side of the practitioner in order to carry out the evacuation of the dust.

SO MAGIC,

An accessory to be totally dust free!

A solution to this problem for all nail stylists? Yes!

• More dust at the Institute —> CLEAN.

• The practitioner no longer breathes dust —> PROTECTS YOUR HEALTH.

• No mechanism on the accessory and noise attenuation of the sander inside the box —> LESS NOISE, ECONOMIC.

• Drawer that stores dust —> EFFICIENT EVACUATION, NO DUST ON YOUR TABLE.

• Plexiglass Box —> SOLID, LIGHT AND LONG LIFE OF USE.

• When sanding under the box, more risk of glare in the eyes (rhinestones, gel hardens and others, …).

The box contains dust!

Your hair, face or clothing will no longer have any dust!

 

A simple box for the health of each, the COMFORT, EFFICIENCY, SECURITY and CLEANLINESS OF THE INSTITUTE.

Clean the box :

– Clean your SO MAGIC box with an antistatic cloth slightly moistened with water.

– You can use a non-corrosive, non-alcoholic cleaning product.

– Remove the drawer and clean the bottom of the box.

SO MAGIC, YOU’LL NEVER DO!

Veilig transport – Retourzendingen

Veilig transport – Retourzendingen

In principe gebeurt de levering op dinsdag. Uw bestelling zal worden verzonden van zodra de betaling van de klant wordt ontvangen. De data en leveringstermijnen zijn louter contractueel in de mate waarin ze duidelijk worden bevestigd door SO MAGIC (SOCI SILVANA) in geschreven vorm.

De levering van de bestelde artikelen is enkel mogelijk binnen Europa.

Als de gekozen transporteur niet beschikbaar is, dan zal de levering worden verzorgd door een transporteur die wordt gekozen door SOCI SILVANA. De verzendkosten worden aangerekend aan de klant. De huidige verzendkosten kunnen worden geraadpleegd in de webshop van SO MAGIC.

Als de levering uitzonderlijk niet mogelijk is binnen de aangegeven termijn, zal SOCI SILVANA (SO MAGIC) de klant hier schriftelijk van op de hoogte brengen. De klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij onmiddellijk schriftelijk moet doen gelden.

We werken voornamelijk met de leveringsdiensten van Bpost.

De verzendkosten omvatten de verpakking, vrachtverwerking en verzendkosten.

U vindt een volledige paragraaf betreffende de specifieke kenmerken van de levering in punt 6-b van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De retourzendingen

Voor een beter begrip, vindt u hieronder enkele eenvoudige voorbeelden die de situatie beter zullen verduidelijken.

•U hebt uw pakketje goed ontvangen, het artikel wordt bij u geleverd, maar bevindt zich in slechte staat. •U heeft 14 dagen de tijd om ons hier schriftelijk (via e-mail) van op de hoogte te brengen, vanaf de datum waarop het pakketje bij u werd afgeleverd.

•Facultatief: Neem een foto om het defect te illustreren.

•De verzendkosten zijn voor onze rekeningen. Wij zullen u cash terugbetalen OF u ontvangt hetzelfde artikel dat wij opnieuw naar u zullen opsturen.

•Het artikel moet ons binnen een termijn van maximaal 14 dagen worden teruggestuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met de verzenddatum.

•Het artikel mag niet gebruikt zijn.

•U heeft uw pakketje niet ontvangen. •Neem contact op met onze SOCI SILVANA (SO MAGIC) en vermeld uw ordernummer.

•Adres voor retourzendingen:

SOCI SILVANA – SO MAGIC

Rue du Campiau 303

7390 QUAREGNON

België

Aarzel niet om contact op te nemen met onze Dienst Na Verkoop / Klantendienst voor meer informatie.

Transport

Secure transport – Returns

In principle, the delivery is done every Tuesday, the sending of your order will be made upon receipt of the payment by the customer. The dates and delivery dates are only contractual insofar as they have been expressly confirmed as such by SO MAGIC (SOCI SILVANA) in written form.
Delivery of the ordered items can only be made in Europe.

If the selected carrier is unavailable, the delivery is made by a sender of the choice of SOCI SILVANA. The shipping costs  will be borne by the customer. Current shipping prices can be found on SO MAGIC’s online store.

If the delivery is not exceptionally possible within the time specified by us, SOCI SILVANA (SO MAGIC) informs the customer in writing. The customer has a right of cancellation, which he must immediately exercise in written form.

We mainly work with Bpost’s delivery services.

Shipping costs include packaging, handling and postage.

A complete paragraph concerning the delivery details is included in point 6-b of the general conditions of sale.

The returns

For a better understanding, here are some simple situations that will better illustrate the situation.

• You have received your parcel, the article reaches you in bad condition. • You have 14 days to notify us in writing (e-mail), from the date of delivery of the parcel to you.

• Optional: Take a picture to illustrate the fault.

• The costs of return are at our charge, we will refund you in cash OR the same article will be returned to you.

• The item must be returned to us within a maximum of 14 days, the date of dispatch being the proof.

• The item must not have been used.

• You have not received your package • Contact our SOCI SILVANA (SO MAGIC) specifying the number of your order.

•Return address :

SOCI SILVANA – SO MAGIC

Rue du Campiau, 303

7390 QUAREGNON

Belgium

 

Please do not hesitate to contact our customer service department for more information.

Legale bepalingen

Legale bepalingen – Charter persoonlijke levenssfeer

1. De verantwoordelijke van de verwerking

SO MAGIC is een merk dat toebehoort aan SOCI SILVANA (Instituut STUDIO BELLA)

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg SOCI SILVANA (Instituut STUDIO BELLA), met maatschappelijke zetel te rue du Campiau 303 – 7390 Quaregnon (België).

SOCI SILVANA werkt als zelfstandige met fysieke rechtspersoonlijkheid met onbeperkte aansprakelijkheid onder het Belgisch recht.

SOCI SILVANA / SO MAGIC is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0829.628.231

U kan contact opnemen met de directie op de maatschappelijke zetel of via het volgende e-mailadres: somagic@outlook.be.

Wij spreken dus namens SOCI SILVANA wanneer u op deze website (www.somagic.be) de benaming “SO MAGIC”’ leest.

2. De verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bij SO MAGIC dragen wij uw privacy hoog in het vaandel. Wij zijn ons ervan bewust en letten erop dat u steeds wordt geïnformeerd over de manier waarop de gegevens en informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres…(“uw Gegevens”), die u aan SO MAGIC zou kunnen melden zo vertrouwelijk mogelijk worden behandeld.

Het onderhavige “Charter persoonlijke levenssfeer” legt u uit op welke manier wij uw gegevens gebruiken. U vindt er tevens de maatregelen in terug die we nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te behouden. De enige gegevens waartoe wij toegang hebben, zijn de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u uw account creëert en/of wanneer u ons een formulier stuurt in het kader van een wedstrijd of promotie. Bepaalde gegevens moeten verplicht worden verstrekt, andere gegevens zijn dan weer optioneel. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving die van kracht is, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Als u ons deze gegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat ze worden verwerkt in overeenstemming met het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer.

3. De doelstellingen van de verwerking van uw gegevens

SO MAGIC verzamelt en verwerkt uw gegevens enkel voor specifieke en beperkte doeleinden. Hiermee wilt het bedrijf:

•onze relatie met u en de publiciteit van onze diensten beheren: bijvoorbeeld, wij verzamelen en gebruiken uw gegevens om u promoties te sturen, u nieuwe collecties, mogelijkheden of informatie te tonen in overeenstemming met onze sociale doelstelling.

•interne statistische enquêtes en marktonderzoeken uitvoeren: bijvoorbeeld, om uw interesses en smaak te evalueren en om de ontwikkeling van ons gamma en onze communicatiestrategie te bepalen.

•onze relatie met de deelnemers aan de wedstrijden die worden georganiseerd door SO MAGIC beheren.

•Bewaartermijn voor uw gegevens

SO MAGIC bewaart uw gegevens slechts voor de termijn die redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden die worden nagestreefd en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. SO MAGIC bewaart uw gegevens slechts tijdens de volledige looptijd van uw klantenaccount en gedurende een jaar na de afsluiting ervan.

•Communicatie van uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen die handelen in onze naam of voor onze rekening voor de verwerking in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld.

SO MAGIC verzekert zich ervan dat de onderaannemers eenzelfde beschermingsniveau garanderen als het bedrijf zelf en SO MAGIC eist een contractuele garantie waarin deze onderaannemers garanderen dat ze uw gegevens enkel zullen verwerken met het oog op de geautoriseerde handelingen, met de grootste discretie en vereiste veiligheid.

•Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht op toegang tot uw gegevens en kunt u hen wijzigen of corrigeren.

Om dit te doen logt u in op uw klantenaccount waar u uw gegevens kunt wijzigen. U kan eveneens contact met ons opnemen per e-mail op het adres: somagic@outlook.be.

Als u contact met ons opneemt via e-mail of post (rechtstreekse zending naar de maatschappelijke zetel), zal u worden gevraagd om uw aanvraag te ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toe te voegen.

In het geval u niet langer meldingen, promoties, nieuwsbrieven of communicatie wilt ontvangen van SO MAGIC, kunt u ons dat op elk moment laten weten via e-mail.

U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

•Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze medewerkers en onderaannemers die nood hebben aan deze informatie en die strikte normen inzake vertrouwelijkheid voor de verwerking van uw gegevens opvolgen.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens die we online verzamelden te garanderen, hebben we hoge veiligheidsnormen ingevoerd en werken we enkel met onderaannemers die akkoord gingen met deze normen.

Ondanks onze inspanningen om een zekere en betrouwbare website te creëren, herinneren we u eraan dat het internet een omgeving is die nooit volledig veilig is. Daarom kan SO MAGIC onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld of garanties bieden voor de veiligheid van uw gegevens tijdens hun overdracht via internet.

•Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

SO MAGIC draagt uw gegevens nooit over naar landen buiten de Europese Unie, naar een land dat geen gepast veiligheidsniveau kan garanderen voor uw gegevens, binnen de voorschriften van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als dit het geval mocht zijn, zet SO MAGIC zich ervoor in om alle nodige maatregelen te treffen (contractuele garantie…) om te garanderen dat de verwerking van de gegevens in het buitenland voldoende bescherming biedt en efficiënt is voor uw gegevens.

•Gebruik van cookies

Als u onze website www.somagic.be raadpleegt, verzamelen we geen enkele informatie die niet specifiek en vrijwillig door u wordt verstrekt. De website www.somagic.be maakt gebruik van cookies.

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden uitgegeven door een webbrowser die u raadpleegt en die worden geschreven op de harde schijf van uw computer. Dit betekent dat cookies uw voorkeuren onthouden en u de mogelijkheid bieden om uw eerdere toegang tot de website te versnellen en uw bezoek te vereenvoudigen.

De bewaartermijn van deze gegevens in uw computer is beperkt tot 1 jaar.

Tijdens de verbinding met een website, zullen bepaalde gegevens automatisch worden overgedragen naar de website door de webbrowser die wordt gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres van uw computer (een nummer waarmee het mogelijk is om een computer te identificeren op het netwerk), de merken en versies van de browser, alsook het besturingssysteem en de laatste website die werd geraadpleegd. Het doel bestaat erin om de kwaliteit van onze websites en aangeboden diensten op deze sites te verbeteren. De informatie die op die manier wordt verzameld is anoniem en het is niet mogelijk om u te identificeren aan de hand van deze informatie.

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaand en expliciet akkoord. U kan hier later steeds op terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk moment door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen om toegang te krijgen tot onze website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet langer werken.

De website kan eventueel andere cookies genereren, maar ze zullen steeds afkomstig zijn van dezelfde bron en zullen altijd worden geïdentificeerd vanuit www.somagic.be.

Hierbij het standaardcookie die wordt gecreëerd naar aanleiding van uw eerste bezoeken:

•Reclame versturen via e-mail

Wij delen graag onze meldingen die u zouden kunnen interesseren via e-mail. U beschikt natuurlijk op elk moment over het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres om commerciële aanbiedingen van SO MAGIC te ontvangen. Hiervoor volstaat het om uw aanvraag naar ons te sturen via e-mail. U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

U kan ons ook altijd schriftelijk bereiken op het volgende adres: SOCI SILVANA / SO MAGIC, rue du Campiau 303 – 7390 Quaregnon. Wij vragen u in dit geval wel om de reden van uw verzet te vermelden. U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

•Hyperlinks naar andere websites

Onze website kan hyperlinks naar andere websites die niet worden gehost, noch gecontroleerd door SO MAGIC bevatten. Daarom kan SO MAGIC niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch de beschermingspraktijken van de gegevens van derden die ze hosten en die kunnen afwijken van de onze.

•Wijziging van het Charter persoonlijke levenssfeer

Wij behouden ons het recht voor om het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer te wijzigen om overeen te stemmen met de beschermende wetgevingen inzake de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn of het aan te passen aan onze handelingen.

Wij willen u daarom vragen om het Charter regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies kunnen worden gedownload op onze website. Hierbij wordt de datum van de laatste paragraaf geüpdatet.

We zullen nooit een wijziging doorvoeren die het beschermingsniveau voor uw rechten, zoals die worden gegarandeerd in het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer, verminderen zonder uw voorafgaande toestemming.

•Contact opnemen met SOCI SILVANA / SO MAGIC

Voor verdere informatie met betrekking tot het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer of als u ons aanbevelingen wilt doen of feedback geven over de manier waarop we de kwaliteit kunnen verbeteren, kunt u contact opnemen met SO MAGIC via het e-mailadres somagic@outlook.be of per post.

Legal & privacy policy

Terms – Privacy policy

 

1. The controller

SO MAGIC is a brand that belongs to SOCI SILVANA (Institut STUDIO BELLA)

The person responsible for processing your information is SOCI SILVANA (Institut STUDIO BELLA), whose registered office is rue du Campiau, 303 – 7390 Quaregnon (Belgium).

SOCI SILVANA is an independent individual with unlimited liability under Belgian law.

SOCI SILVANA / SO MAGIC is registered with the Banque Carrefour des Entreprises under number BE 0829.628.231

You can also contact the management at the registered office or via the following e-mail address: somagic@outlook.be.

We will therefore speak on behalf of SOCI SILVANA when you find on this website (www.somagic.be) the name “SO MAGIC”.

 

2. The processing of your personal data

Respect for your privacy is a priority for SO MAGIC. We are aware of and are aware of your right to be informed about the treatment of data and information that can personally identify you, such as your name, surname, address, date of birth, telephone number, e-mail address … (“Your Data”), which you may provide to SO MAGIC.

This Privacy Policy explains how we use your data and what we do to protect your privacy and security. The only data we have access to are those you voluntarily provide us, by creating a customer account and / or by sending us a form in case of contests or promotional offers. Some data must be communicated, others are optional. Your data is collected and processed in full compliance with the Belgian legislation in force, mainly the Belgian Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data.

By submitting your data to us, you consent to their processing in accordance with this Privacy Policy.

 

3. The purpose of processing your data

SO MAGIC collects and processes your data only for specific and limited purposes, aiming to:

Managing our relationship with you and advertising our services: for example, we collect and use your data to send you promotional offers, present our new collections, opportunities or information related to our purpose.

 

Conducting internal statistical surveys and market research: for example, to assess your interests, your tastes and to better define the development of our range and our communication strategy.

 

The management of our relationship with the participants of the competitions organized by SO MAGIC.

 

Duration of your data

 

SO MAGIC keeps your data only for the time reasonably necessary for the purposes pursued and in accordance with legal requirements. SO MAGIC keeps your data only for the duration of the opening of your customer account and for a period of one year from its closing.

 

Communication of your data

 

Your data may be transmitted to persons acting on our behalf or on our behalf for processing in accordance with the purposes for which they were collected.

SO MAGIC ensures that its subcontractors guarantee the same level of protection as itself and SO MAGIC requires a contractual guarantee that its subcontractors will treat your data exclusively with the aim of authorizing, with discretion and security required.

 

Right of access, rectification and opposition

 

In accordance with the law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data, you have the right to access, update or correct your data.

For this purpose, go to your customer area and modify your data. You can also contact us by e-mail at: somagic@outlook.be.

If you contact us by e-mail or by post (direct mail to the head office), you will be asked to sign your application and attach a digitized copy of your identity card.

If you no longer wish to receive any alerts, advertisements, newsletters or communications from SO MAGIC, you can at any time let us know by e-mail.

You will need to sign your application and attach a scanned copy of your identity card.

 

Security and confidentiality of your data

 

Access to your data is limited to our employees and subcontractors who need to know them and who observe strict standards of confidentiality in the processing of your data.

 

To ensure the security and confidentiality of your data collected online, we have set the highest standards of security and we only work with subcontractors who are also subject to it.

 

Despite our attempts to create a reliable and trustworthy website, we remind you that the Internet is not a perfect safe environment. Therefore, SO MAGIC assumes no responsibility or guarantee for the security of your data during their transit via the Internet.

 

Transfer of your data abroad

 

So Magic never transfers your data outside the European Union, in a country that does not provide an adequate level of data protection, within the meaning of the Law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to Processing of personal data. If this is the case, SO MAGIC undertakes to take all necessary measures (contractual guarantee …) to ensure that the processing abroad benefits from a sufficient and effective protection of your data.

 

Use of cookies

 

When you visit our website www.somagic.be, we do not collect any data that is not provided specifically and voluntarily by you. The website www.somagic.be uses cookies.

“Cookies” are small files issued by a web server that you are viewing and that are written to the hard disk of your computer. In this case, cookies memorize your preferences and allow you to speed up your subsequent access to the site and facilitate your visits.

 

The retention period of this data in your computer is limited to 1 year.

 

When connecting to a site, certain data are automatically transmitted to the site by the browser software used by the user. This data contains the ip address of your computer (a number that identifies a computer on the network), the brands and versions of the browser as well as the operating system and the last web page viewed. The aim is to improve the quality of our sites and the services offered on these sites. The information collected is anonymous and does not allow your identification.

 

The use of these cookies requires your prior and explicit consent. You will always be able to retrieve it at a later time and refuse these cookies and / or delete them at any time, by modifying the settings of your browser. This will not prevent you from accessing our site, but it is possible that some parts of the sites do not work.

The website may generate other cookies but they will always come from the same source and will always be identified from www.somagic.be.

Here is the basic cookie created during your first visits:

 

Sending of advertising by e-mail

 

We will be happy to share with you by e-mail our alerts that may be of interest to you. Of course, you have the right at any time to oppose, free of charge, the use of your e-mail address in order to receive advertising offers from SO MAGIC. Simply send us your request by e-mail. You will need to sign your application and attach the scanned copy of your ID card.

You may also contact us in writing at the following address: SOCI SILVANA / SO MAGIC, rue du campiau, 303-7390 Quaregnon, specifying in this case the subject of your objection. You will need to sign your application and attach a scanned copy of your identity card.

 

Hyperlinks to other websites

 

Our website may contain hypertext links to other websites that are not operated or controlled by SO MAGIC. Consequently, SO MAGIC can not be held responsible for the content of such websites or the data protection practices of third parties who exploit them and which may differ from ours.

 

Privacy Policy Changes

 

We reserve the right to modify this Privacy Policy for the purpose of complying with or protecting our privacy laws.

 

We therefore invite you to consult it regularly to be informed of any changes. New versions will be uploaded to our website, updating the date in the last paragraph.

 

We make no changes that would reduce the level of protection of your rights, as guaranteed in this Privacy Policy, without obtaining your prior consent.

 

 

Contact with SOCI SILVANA / SO MAGIC

 

For more information about this Privacy Policy, or if you would like to provide us with any recommendations or comments on how to improve the quality of this information, please contact SO MAGIC via the e-mail address somagic @ Outlook.be .

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SO MAGIC

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele betrekkingen met SO MAGIC, merk van een artikel dat toebehoort aan SOCI SILVANA, met maatschappelijke zetel te rue du Campiau 303 – 7390 QUAREGNON (België) te kaderen en te preciseren. SO MAGIC ingeschreven in de KBO onder het nr. BE0 829.628.231 (hierna “de verkoper”, “wij” genoemd) en de klanten (hierna “de klant”, “de koper” genoemd), in het kader van een verkoopcontract op het internet van de producten die te koop worden aangeboden door www.somagic.be.

Artikel 1: Algemeen

We verwachten dat de klant kennisneemt van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en elke handeling die we met de klant uitvoeren die hieronder wordt beschreven, en ermee akkoord gaat, zelfs wanneer ze in tegenspraak zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, wordt er overeengekomen dat de koper akkoord gaat met de algemene verkoopsvoorwaarden alsook het Charter persoonlijke levenssfeer.

De nietigheid of het verval van bepaalde clausules heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overeenkomst, noch de andere voorschriften.

In voorkomend geval, zullen de partijen de clausule van de betrokken nietigheid of het verval vervangen door een geldige clausule die zo kort mogelijk aansluit vanuit economisch standpunt op de nietig verklaarde of ontoepasselijke clausule.

Zonder bewijs van het tegendeel, erkent de klant dat hij een exemplaar van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden heeft ontvangen.

De contractuele relaties tussen SO MAGIC en de klant, alsook de interpretatie ervan, worden integraal en enkel beheerd door het verkoopcontract en de onderhavige verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van enig ander document, in het bijzonder de ontwerpen, aanbiedingen of voorbereidende documenten.

In overeenstemming met Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de consument, in het geval van verkoop op afstand, over het recht om af te zien van de aankoop, zonder boete en zonder vermelding van de reden, binnen de 14 werkdagen na de dag die volgt op de levering van het product of de afsluiting van het dienstverleningscontract.

Artikel 2: Aanbod

De producten die te koop worden aangeboden door SO MAGIC, worden te goeder trouw beschreven op de website. Als de koper meer inlichtingen wilt over het product, kan hij contact opnemen met SO MAGIC per e-mail op het volgende adres: somagic@hotmail.be.

Bij gebrek aan deze vraag, wordt de klant geacht voldoende informatie te hebben ontvangen over de getoonde producteigenschappen.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden voorgesteld op de website en voor de eventueel vermelde periode, en dit zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: afsluiten van een overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten van zodra er een bevestigingsmail met het overzicht van de bestelling wordt verstuurd naar de klant.

Artikel 4: prijs

Tenzij anders bepaald, zijn de vermelde prijzen in onze tarieven en prospectus steeds exclusief btw, maar exclusief de leveringskosten.

De verkoopprijs is de prijs die wordt getoond in onze tarieven die van kracht zijn op de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten, of bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 5: betaling – Aanbetaling

Tenzij anders bepaald, moeten al onze facturen worden betaald aan het hoofdkantoor van SO MAGIC op de rekening van zodra de klant zijn bestelling plaatst op de website www.somagic.be

Er zal geen enkele bestelling die werd geplaatst op de website www.somagic.be worden verzonden als de volledige betaling niet werd uitgevoerd door de klant en bevestigd door ons.

Artikel 6: Ontvangst

De klant beschikt over twee mogelijkheden om zijn goederen te ontvangen: ophalen in het Instituut STUDIO BELLA (SOCI SILVANA/SO MAGIC), enkel op afspraak, of via levering aan huis.

Deze keuze moet worden opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

a) Ophalen

Als de klant ervoor kiest om de goederen op te halen, stemt hij ermee in om hen op te halen binnen een termijn van 2 weken vanaf de dag waarop SO MAGIC hem informeerde over het feit dat de goederen beschikbaar zijn in het Instituut.

Voor elke vertraging in de ophaling, zal de totale prijs die de klant moet betalen aan SO MAGIC worden verhoogd met € 50 per dag en per item dat moet worden opgehaald.

b) Levering aan huis

Als de klant ervoor kiest om de goederen te laten leveren, dan staat het de verkoper vrij om te voldoen aan zijn leveringsverplichting in het geval van een maatregel van hoger hand of in geval van overmacht.

Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, vertragingen bij de levering van leveranciers, oorlog, brand, natuurrampen, moeilijkheden bij de interne organisatie van het bedrijf (afwezigheid van het personeel omwille van ziekteverlof – defecten aan de machines – …) als deze omstandigheden ervoor zorgen dat de levering wordt uitgesteld of als de levering er erg moeilijk door wordt.

De verkoper zal niet moeten aantonen dat de omstandigheden onvoorzienbaar of onvoorkoombaar zijn.

De levering gebeurt steeds op risico van de klant. De klant beschikt echter over het recht om de verkoper te contacteren binnen de 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de bestelling als hij geen zending heeft ontvangen. Hij zal eveneens contact opnemen met de verkoper als hij een beschadigd of defect product ontvangt.

De kennisgeving van het niet ontvangen van het pakketje moet gebeuren op het volgende e-mailadres: somagic@outlook.be

Het verlies blijft ten laste van de verkoper tijdens de voornoemde termijn. De verkoper behoudt zich het recht om elke aanvraag tot vervanging van een goed dat niet werd ontvangen te weigeren na het verstrijken van een termijn van 3 weken.

In het kader van een expreslevering, die wordt verzorgd door SO MAGIC, zal de prijs voor de levering worden berekend in functie van het aantal kilometer, volgens de volgende formule: aantal kilometer x € 2.

In het merendeel van de gevallen en, standaard, doet SO MAGIC beroep op de diensten van Bpost voor alle leveringen van pakketjes, behalve als deze dienst niet beschikbaar is. SO MAGIC behoudt zich het recht om te kiezen voor een andere leveringsdienst als Bpost niet beschikbaar is.

De leveringstermijnen worden vermeld op de website. De vermelding van de leveringstermijn vormt louter een indicatie. In elk geval zal de overeenkomst niet kunnen vervallen als de leveringstermijn niet wordt gerespecteerd.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de vertraging van de levering de voorziene termijn overschrijdt.

Artikel 7: eigendomsoverdracht – Voorbehoud van eigendomsrecht

Wij blijven eigenaar van de goederen tot aan de integrale betaling van de prijs, alsook het vervullen van alle verplichtingen, met inbegrip van de schuldvorderingen die de klant ons verschuldigd is.

Artikel 8: garantie

Bij ontvangst van het toestel moet de klant het controleren op zichtbare schade.

De verborgen gebreken moeten worden gemeld aan SO MAGIC binnen de 15 dagen na ontvangst en/of het opmerken van het eventuele defect, onverminderd de toepassing van de verplichte bepalingen of de bepalingen van openbare orde die strikter zijn voor de verkoper.

Bij gebrek aan melding binnen de termijn van twee weken, zal de klacht niet langer ontvankelijk zijn.

Wij garanderen alleen lijmen.
Elke tussenkomst van de garantie zal worden gedaan na toestemming van de fabrikant.

Artikel 9: klachten – verlies – schade:

In het geval van verlies, schade of afwijkingen van het product met het bestelde goed, moet het product worden teruggestuurd naar de verkoper binnen de 14 dagen.

De verkoper behoudt zich het recht voor het weigeren van elke terugbetaling als een product werd beschadigd door de klant of door foutief gebruik van het toestel.

Artikel 10: beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor bedrog of zware fouten die hebben geleid tot schade, behalve gebreken die zich voordoen naar aanleiding van een lichte fout ook al is die gebruikelijk.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van het toestel door de klant.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor foutief gebruik of foutieve inhoud op onze website, noch voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van het toestel.

In het geval wij verantwoordelijk zouden worden gesteld, is deze verantwoordelijkheid beperkt tot de reële schade die persoonlijk en rechtstreeks door de klant zou zijn geleden, exclusief schade voor een verwachte en niet gerealiseerde opbrengst of voor een verlies dat eventueel vermeden had kunnen worden.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het product niet beschikbaar is. De verkoper zet zich er steeds voor in om alles in het werk te stellen zodat de klant zo snel mogelijk tevreden is en zoekt steeds naar een manier om de situatie op te lossen.

Artikel 11: intellectueel eigendom

In overeenstemming met Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht, en meer in het bijzonder Titel 5 betreffende het auteursrecht en naburige rechten, erkent de klant dat de verkoper de auteur is van de werken die het onderwerp uitmaken van de onderhavige overeenkomst. Elk gebruik van rechten voor andere doeleinden dan privédoeleinden vereist het voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke akkoord van de verkoper.

We behouden het intellectueel eigendomsrecht over alle goederen, producten of werken die worden verkocht aan de klant.

Elke reproductie of elk gebruik van de verkochte werken voor andere doeleinden of hoeveelheden dan deze die worden gespecificeerd bij de verkoop is strikt verboden.

In geen enkel geval kan de klant zich verzetten tegen de vermelding van onze naam en/of ons logo en/of ons merk op de creaties en reproducties.

De klant erkent dat hij over geen enkel exclusief gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten beschikt. Deze zijn en blijven namelijk ons exclusief eigendom.

Elke imitatie of wijziging van het onderwerp van de bestelling is strikt verboden, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

In geval van gebruik van het toestel in strijd met de voorschriften van het onderhavige artikel, zal de verkoper over het recht beschikken om de goederen te recupereren na een ingebrekestelling voor de klant waaraan geen gevolg werd gegeven binnen een termijn van 48u vanaf ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het toepasselijk recht is de Belgische wetgeving, zowel voor de interpretatie als voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

Elk geschil met betrekking tot de opstelling, uitvoering en interpretatie van de onderhavige verkoopsvoorwaarden alsook alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn en dat niet in der minne kan worden geschikt, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtsmacht van het gerechtelijk arrondissement van HENEGOUWEN – Afdeling BERGEN.

Artikel 13: Numerieke voorschriften

a) De overeenkomst wordt elektronisch door ons bewaard en zal u elektronisch worden verstrekt op uw e-mailadres na het plaatsen van de bestelling, bij wijze van bevestiging van de bestelling.

Naast de overeenkomst zal deze e-mail ook de volgende elementen bevatten:

– een overzicht van de inhoud van de bestelling: bestelde artikelen, hoeveelheid, totaalprijs, leveringstermijn, enz.

b) De overeenkomst wordt enkel in het Frans opgesteld

c) Om een bestelling te plaatsen, zal de klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden moeten accepteren en zal hij worden gevraagd om de volgende stappen te doorlopen:

1. In de eerste plaats moet de klant de goederen kiezen en de gewenste hoeveelheid van de artikelen aanduiden.

2. Vervolgens moet hij zijn bankgegevens en informatie verstrekken.

3. Daarna moet hij eventuele fouten rechtzetten en zijn bestelling op definitieve manier bevestigen.

4. Tot slot is er een overzicht van de bestelling beschikbaar die de aankoop en de voorwaarden die eraan zijn verbonden, bevestigd.

Tijdens deze laatste stap, zal er een samenvatting van de informatie met betrekking tot de overeenkomst en de bestelling worden voorgesteld aan de klant. Hij zal vervolgens over de mogelijkheid beschikken om te controleren of de informatie correct is en hij zal, in voorkomend geval, de fouten kunnen rechtzetten.

Terms and conditions

GENERAL CONDITIONS OF SALE OF SO MAGIC

The present general terms and conditions are intended to frame and clarify the contractual relationship between SO MAGIC, the mark of an article belonging to SOCI SILVANA, whose registered office is at rue du Campiau, 303 – 7390 QUAREGNON (Belgium). SO MAGIC registered with the ECB under number BE0 829.628.231 (hereinafter “the seller”, “us”) and its customers (hereinafter the “customer”, the “buyer” A contract for the sale of the products offered by www.somagic.be.

 

 

Article 1: General

Our general conditions of sale, delivery and any operation carried out with the customer, listed below, are deemed to be known and accepted by the customer, even if they are in contradiction with its own general or special conditions of purchase .

 

By completing and validating the order form, it is agreed that the buyer accepts without reserve the general conditions of sale as well as the Privacy Policy.

 

The invalidity or lapse of some of the clauses does not affect the validity of the contract or the other provisions.

 

Where applicable, the parties undertake to replace the null or inapplicable clause with a valid clause which is the closest from an economic point of view to the null or inapplicable clause.

 

Unless proof to the contrary, the customer acknowledges having received a copy of these general conditions of sale.

 

The contractual relations between SO MAGIC and the customer, as well as their interpretation, are settled in full and solely by the sales contract and these general conditions, to the exclusion of any other document, in particular projects, offers or preparatory documents.

 

In accordance with Book IV of the Code of Economic Law, in the case of distance selling to a consumer, the latter has the right to notify the seller that he waives the purchase, without penalties and without giving reasons, within 14 Working days from the day following the day of delivery of the product or the conclusion of the service contract.

 

Article 2: Offer

The products offered by SO MAGIC. Are described in good faith on the site. If the buyer wishes more information, SO MAGIC can be contacted by email at the following address: somagic@hotmail.be.

 

In the absence of a request, the customer is presumed to be sufficiently informed of the characteristics of the product presented.

 

Offers and prices are valid on the day they are offered on the website and for the period mentioned, within the limits of available stocks.

 

 

Article 3: conclusion of the contract

The contract is concluded as soon as a confirmation email containing a summary of the order has been sent to the buyer.

 

Article 4: Price

Unless expressly stated otherwise, all prices specified in our tariffs and prospectuses are always exclusive of VAT and do not include delivery charges.

The sale price is the price indicated on our rates in force on the day of the conclusion of the contract or the placing of the order.

 

 

Article 5: Payment – Down Payment

Unless explicitly stipulated otherwise, all invoices are payable to SO MAGIC’s operating office in cash as soon as the customer places his order on the site www.somagic.be

No order placed on the site www.somagic.be will be sent if the full payment has not been made by the latter and attested by us.

 

Article 6: Reception

The customer has two possibilities to take possession of the merchandise: the removal at the Insitut STUDIO BELLA (SOCI SILVANA / SO MAGIC), by appointment only, or delivery.

 

This choice must be specified when the order is placed.

 

A) Removal

If the customer elects to pick up the goods, he / she agrees to pick them up within 2 weeks from the day of SO MAGIC. Notified him of the availability of the goods to the Institute.

 

For any delay in collection, the total price to be paid by the customer to SO MAGIC is increased by 50 € per day and by object to be removed.

 

B) Delivery

If the customer makes the choice to have the goods delivered, the seller is released from the obligation of delivery in case of fact of the prince or in case of events of force majeure.

 

The following are considered to be events of force majeure: strikes, supplier delays in delivery, wars, fires, natural disasters, difficulties in the internal organization of the company (absence of staff due to illness – Machines …) when these circumstances have the effect of delaying delivery or making it very difficult.

 

The seller will not have to establish either the unpredictability or irresistibility of the event.

 

Delivery will always be at the customer’s own risk, however the customer will inform the seller within 14 days of the confirmation email of the order if he has not received the shipment. He will also inform the seller if a damaged product is received.

The notification of non-receipt will be sent by e-mail to the following address: somagic@outlook.be

The loss shall be borne by the seller during the abovementioned period. The latter reserves the right to refuse any request for replacement of the non-approved property after a period of 3 weeks.

 

In the case of an express delivery, carried out by SO MAGIC, the delivery price is calculated according to the number of kilometers, according to the following formula: number of kilometers x 2 €.

In the majority of cases, and by default, Bpost’s delivery services will apply to all parcel deliveries, unless the package is unavailable. SO MAGIC reserves the right to choose another delivery service if the latter is unavailable.

 

Delivery times will be announced on the website. Nevertheless, mentioning these periods is only an indication. Failure to comply with these requirements will in no way lead to the expiry of the contract.

 

The seller is not liable if the delivery time is exceeded.

 

Article 7: transfer of ownership – Reservation of title

We remain the owners of the goods until the full payment of the price, as well as the settlement of all obligations, including the receivables due to us by the customer.

 

Article 8: guarantee

The reception of the client is worth acknowledging the apparent defects.

 

Hidden defects must be notified to SO MAGIC within 15 days of the receipt and / or the recognition of any defect, without prejudice to the application of mandatory or more binding public seller.

 

If no notice is given within fifteen days, the complaint will no longer be admissible.

We guarantee only gluing.
Any warranty intervention will be done after agreement of the manufacturer.

 

Article 9: claims-loss-damages:

In case of loss, damage or non-conformity of the product with the goods ordered. The product must be returned to the seller within 14 days.

The seller reserves the right to refuse any refund when the product is damaged by the customer or by a misuse of it.

 

Article 10: limitation of liability

We are responsible for our fraud or for our gross negligence causing damage, to the exclusion of our slight fault, it was usual.

 

We are not responsible for the use of the merchandise by the customer.

 

We are not responsible for any errors in the use or content of the website or for any damage that may result from its use.

 

In the event that our liability is incurred, it is limited to the actual damage suffered personally and directly by the customer without any compensation for an expected and unrealized profit or for a loss that could have been avoided.

 

The seller will not be held responsible in case of unavailability of the product. The latter undertakes to do everything possible to satisfy the customer as quickly as possible and to seek the means to regularize the situation.

 

Article 11: intellectual property

In accordance with Book XI of the Code of Economic Law and more specifically Title 5 relating to copyright and neighboring rights, the customer acknowledges that the seller is the author of the works covered by the contract. Any use of the works for purposes other than private requires the prior agreement of the seller.

 

We retain intellectual property rights over all goods, products or works that are sold to the customer.

 

Any reproduction or use of works sold for purposes or quantities other than those specified at the time of sale is prohibited.

 

In no case may the customer oppose the mention of our name and / or logo and / or mark on creations and reproductions.

 

The customer acknowledges that we have no exclusive rights to our intellectual property rights, which are and remain our sole property.

 

Any imitation or modification of the object of the order is strictly prohibited except our prior written agreement.

 

In case of use contrary to the provisions of this article, the seller will have the right to recover the goods after formal notice addressed to the customer and not followed up, within 48 hours from the receipt of the recommended notice.

 

 

Article 12: Applicable Law and Jurisdiction

The applicable law is the Belgian law, both for interpretation and for the performance of the contract of sale.

 

Any dispute relating to the formation, execution, interpretation of these general conditions and to any agreements to which they apply and which can not be resolved amicably shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the European Communities, Judicial district of HAINAUT – Division MONS.

 

 

Article 13: Numerical Modalities

 

A) The contract is kept electronically by us and will be sent electronically to your e-mail address after the order in order to confirm it.

This e-mail will contain in addition to the contract:

– a summary of the contents of the order: items ordered, quantity, total price, delivery time etc.

B) The contract is in French only

C) To place an order, the customer must accept these general conditions of sale and will be required to complete the following steps:

 

In a first step, the client is led to choose objects, to indicate the quantity of the desired objects,
Then he will have to enter his details and bank details.
Afterwards, he will have to correct any errors and confirm his order definitively.
Finally, a summary of the order is available, confirming the purchase and its terms.

In this last step, a summary of the contract and order information will be offered to the customer. It will then have the possibility to check if the information is correct and, if necessary, can correct the errors.

Contact

Neem snel en eenvoudig contact met ons op, door het onderstaande formulier in te vullen:

Contact

Use this form to contact us

Start So Magic

So Magic won de 2018 Innovation Award
H. Pierantoni

So Magic – De onmisbare tool voor alle nagelstylistes, zowel voor professionals als amateurs

Laten we eerst even kennismaken…

Silvana Soci is een schoonheidsspecialiste die in 2009 haar diploma behaalde. Ze is gespecialiseerd in nagels, maar ook in semi-permanente make-up sinds 2014.

Na verschillende jaren ervaring als nagelstyliste, was Silvana op zoek naar een manier om het stof kwijt te raken dat ontstond door het vijlen van gelnagels. Ze wilde dit ongemak, dat trouwens ook nefast is voor de gezondheid van zowel de klant als de nagelstyliste, een halt toeroepen. Daarom wilde ze een oplossing vinden voor de dagelijkse ongemakken van de professionals in het nagelmilieu.

Nadat ze verschillende toestellen had geprobeerd die niet aan haar verwachtingen voldeden en na lang te hebben nagedacht, ontwierp ze haar eigen tool om haar dagelijkse taken te vereenvoudigen. Silvana vond een eenvoudige en erg efficiënte oplossing!

In 2017, kon Silvana haar uitvinding finaliseren nadat ze al verschillende prototypes had getest. Zo bracht ze een accessoire op de markt dat speciaal werd ontworpen voor alle nagelstylistes. De gepatenteerde toepassing kreeg de naam So Magic.

Een uitvinding die iedereen zeker en vast gelukkig zal maken!

 

 

SO MAGIC:

 • •het stof vast
 • •Is goed voor uw gezondheid
 • •Betrouwbaar
 • •Economisch
 • •Duurzaam
 • •Eenvoudig, efficiënt en comfortabel
 • •Esthetisch
 • •Garandeert uw veiligheid
 • •Uniek op de markt

Silvana kan geen dag meer zonder dit onmisbaar accessoire. Het maakt haar leven zoveel gemakkelijker en ze is er zo sterk van overtuigd, dat ze heeft beslist om de tool te delen met alle nagelstylistes door deze nu te commercialiseren.

So Magic, voor uw dagelijkse veiligheid en comfort! Na het toestel slechts enkele keren te gebruiken, zal u overtuigd zijn: So Magic is de tool waar u al zo lang op wacht!

Home So Magic

So Magic won the 2018 Innovation Award
H. Pierantoni

So Magic – The essential tool for all nail stylists, professional or amateur

Let’s start with the presentations …
Silvana Soci is an esthetician graduated since 2009 and specialized in nail shop but also, in semi-permanent makeup since 2014.

After several years of experiments in the nail industry, Silvana has sought the means of getting rid of the dust resulting from the sanding of nails in gel and wanted to put an end to this discomfort harmful to the health of everyone; Which was very unpleasant on a daily basis for a professional in the field.

After buying different appliances that did not meet her expectations & after a long reflection on the development of a tool that could facilitate her daily work, Silvana found a simple and extremely effective solution!

It was in 2017, after many prototypes, that Silvana Soci finalized its invention and put on the market an accessory specially designed for all nail stylists, so its patented name is So Magic.

An invention that will make the happiness of all for sure!

 

 

SO MAGIC:

 • Contains dust
 • Preserves your health
 • Reliable
 • Economic
 • Durable
 • Simple, efficient and comfortable
 • Aesthetic
 • Ensure your safety
 • Unique on the market

Silvana can no longer spend a single day without being equipped with this indispensable accessory to facilitate her life and it is with great conviction that she decided to share this tool with all nail stylists by marketing it.

So Magic is your safety and comfort on a daily basis! In a few uses, you will quickly realize: So Magic is the one you’ve been waiting for in a very long time!

Home

So Magic – The essential tool for all nail stylists, professional or amateur

Let’s start with the presentations …
Silvana Soci is an esthetician graduated since 2009 and specialized in nail shop but also, in semi-permanent makeup since 2014.

After several years of experiments in the nail industry, Silvana has sought the means of getting rid of the dust resulting from the sanding of nails in gel and wanted to put an end to this discomfort harmful to the health of everyone; Which was very unpleasant on a daily basis for a professional in the field.

After buying different appliances that did not meet her expectations & after a long reflection on the development of a tool that could facilitate her daily work, Silvana found a simple and extremely effective solution!

It was in 2017, after many prototypes, that Silvana Soci finalized its invention and put on the market an accessory specially designed for all nail stylists, so its patented name is So Magic.

An invention that will make the happiness of all for sure!

 

 

SO MAGIC:

 • Contains dust
 • Preserves your health
 • Reliable
 • Economic
 • Durable
 • Simple, efficient and comfortable
 • Aesthetic
 • Ensure your safety
 • Unique on the market

Silvana can no longer spend a single day without being equipped with this indispensable accessory to facilitate her life and it is with great conviction that she decided to share this tool with all nail stylists by marketing it.

So Magic is your safety and comfort on a daily basis! In a few uses, you will quickly realize: So Magic is the one you’ve been waiting for in a very long time!

Start

So Magic – De onmisbare tool voor alle nagelstylistes, zowel voor professionals als amateurs

Laten we eerst even kennismaken…

Silvana Soci is een schoonheidsspecialiste die in 2009 haar diploma behaalde. Ze is gespecialiseerd in nagels, maar ook in semi-permanente make-up sinds 2014.

Na verschillende jaren ervaring als nagelstyliste, was Silvana op zoek naar een manier om het stof kwijt te raken dat ontstond door het vijlen van gelnagels. Ze wilde dit ongemak, dat trouwens ook nefast is voor de gezondheid van zowel de klant als de nagelstyliste, een halt toeroepen. Daarom wilde ze een oplossing vinden voor de dagelijkse ongemakken van de professionals in het nagelmilieu.

Nadat ze verschillende toestellen had geprobeerd die niet aan haar verwachtingen voldeden en na lang te hebben nagedacht, ontwierp ze haar eigen tool om haar dagelijkse taken te vereenvoudigen. Silvana vond een eenvoudige en erg efficiënte oplossing!

In 2017, kon Silvana haar uitvinding finaliseren nadat ze al verschillende prototypes had getest. Zo bracht ze een accessoire op de markt dat speciaal werd ontworpen voor alle nagelstylistes. De gepatenteerde toepassing kreeg de naam So Magic.

Een uitvinding die iedereen zeker en vast gelukkig zal maken!

 

 

SO MAGIC:

 • •het stof vast
 • •Is goed voor uw gezondheid
 • •Betrouwbaar
 • •Economisch
 • •Duurzaam
 • •Eenvoudig, efficiënt en comfortabel
 • •Esthetisch
 • •Garandeert uw veiligheid
 • •Uniek op de markt

Silvana kan geen dag meer zonder dit onmisbaar accessoire. Het maakt haar leven zoveel gemakkelijker en ze is er zo sterk van overtuigd, dat ze heeft beslist om de tool te delen met alle nagelstylistes door deze nu te commercialiseren.

So Magic, voor uw dagelijkse veiligheid en comfort! Na het toestel slechts enkele keren te gebruiken, zal u overtuigd zijn: So Magic is de tool waar u al zo lang op wacht!

Accueil

So Magic – L’outil indispensable de toutes les stylistes d’ongles, professionnelles ou amateurs

 Commençons par les présentations…
Silvana Soci est une esthéticienne diplômée depuis 2009. En 2010, elle ouvre son Institut “STUDIO BELLA” situé à Quaregnon (Belgique) et se spécialise en onglerie mais aussi, en maquillage semi-permanent.

Au bout de plusieurs années d’expériences en onglerie, Silvana a cherché le moyen d’être débarrassée des poussières résultant du ponçage d’ongles en gel et a voulu mettre fin à cet inconfort nocif pour la santé de tout un chacun ; ce qui était fort désagréable au quotidien pour un professionnel du milieu.

Après l’achat de différents appareils ne satisfaisants pas ses attentes & après avoir réfléchi longuement sur l’élaboration d’un outil qui pourrait lui faciliter son travail au quotidien, Silvana a trouvé une solution simple et extrêmement efficace !

C’est en 2017, après de nombreux prototypes, que Silvana Soci finalise son invention et met sur le marché un accessoire spécialement conçu pour toutes les stylistes d’ongles, son appellation brevetée est donc So Magic.

Une invention qui fera le bonheur de toutes à coup sûr !

SO MAGIC :

 • Renferme la poussière.

 • Préserve votre santé

 • Fiable

 • Economique

 • Durable

 • Simple, efficace et confortable

 • Esthétique

 • Assure votre sécurité

 • Unique sur le marché

Silvana ne peut plus passer une seule journée sans être outillée de cet accessoire indispensable pour lui faciliter la vie et c’est avec une grande conviction qu’elle a décidé de partager cet outil avec l’ensemble des stylistes d’ongles en le commercialisant.

So Magic, c’est votre sécurité et votre confort au quotidien ! En quelques utilisations, vous vous rendrez vite à l’évidence: So Magic est celui que vous attendiez depuis très longtemps !

Fiche technique – Entretien

Fiche technique

Descriptif détaillé de la boîte:

• Une boîte rectangulaire en Plexiglas .

• Deux ouvertures se présentent sur une face pour la praticienne et une ouverture pour la cliente. Ces ouvertures permettent d’entrer les mains de chacune durant l’élaboration du ponçage du gel sur les ongles.

• La plateforme est également en Plexiglas et avec de multiples trous afin que la poussière d’ongles y tombe.

• Dans la partie inférieure de la boîte (en dessous de la plateforme) se trouve un tiroir coulissant en Plexiglas où la poussière stock. Ce tiroir se retire du côté de la praticienne afin d’effectuer l’évacuation des poussières.

SO MAGIC,

Un accessoire pour être totalement débarrassée des poussières!

Une solution à ce problème pour toutes les stylistes d’ongles? Oui!

• Plus de poussière à l’Institut —> PROPRETÉ.

• La praticienne et la cliente ne respirent plus la poussière —> PROTEGE VOTRE SANTÉ.

• Pas de mécanisme sur l’accessoire et atténuation du bruit de la ponceuse à l’intérieur de la boîte —> MOINS DE BRUIT, ECONOMIQUE.

• Tiroir qui stocke la poussière —> ÉVACUATION EFFICACE, AUCUNE POUSSIÈRE SUR VOTRE TABLE.

• Boîte en Plexiglas —> SOLIDE, LÉGÈRE ET LONGUE VIE D’UTILISATION.

• Lors du ponçage sous la boîte, plus de risque d’éclat dans les yeux ( strass, gel durcit et autres,…).

La boîte renferme la poussière!

Vos cheveux, visage ou vêtements ne présenteront plus aucune pellicule de poussière !

 

Une simple boîte pour la santé de chacune, le CONFORT, EFFICACITÉ, SECURITE et PROPRETÉ DE L’INSTITUT.

Entretien :

– Nettoyer votre boîte SO MAGIC avec un chiffon antistatique légèrement humidifié avec de l’eau claire.

– Vous pouvez utiliser un produit d’entretien non corrosif, sans alcool. ( Attention: PAS DE PRODUITS POUR LES VITRES)

– Retirez le tiroir et nettoyez le dessous de la boîte.

SO MAGIC, VOUS NE SAUREZ PLUS FAIRE SANS!

Webshop

Commande

Mon compte

Inloggen

Registreren

Mentions légales

Mentions légales – Charte de vie privée

 

1. Le responsable de traitement

SO MAGIC est une marque qui appartient à SOCI SILVANA ( Institut STUDIO BELLA )

Le responsable du traitement des informations vous concernant est donc SOCI SILVANA ( Institut STUDIO BELLA) , ayant son siège social rue du Campiau, 303 – 7390 Quaregnon (Belgique).

SOCI SILVANA est une une indépendante à personne physique avec responsabilité illimitée de droit belge.

SOCI SILVANA / SO MAGIC est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0829.628.231

 Vous pouvez également contacter la direction au siège social ou via l’adresse e-mail suivante : somagic@outlook.be.

Nous parlerons donc au nom de SOCI SILVANA lorsque vous trouverez sur ce site internet (www.somagic.be) l’appellation “SO MAGIC”.

 

2. Les traitements de vos données à caractère personnel

Le respect de votre vie privée est une priorité pour SO MAGIC. Nous sommes conscients et attentifs à votre droit d’être informés sur la manière dont sont traitées les données et les informations susceptibles de vous identifier personnellement, comme votre nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, adresse e-mail …(« vos Données »), que vous êtes susceptibles de fournir à SO MAGIC.

La présente « Charte vie privée » vous explique la manière dont nous utilisons vos données ainsi que les mesures que nous prenons pour en préserver la confidentialité et la sécurité. Les seules données auxquelles nous avons accès sont celles que vous nous communiquez volontairement, en créant un compte client et/ou en nous adressant un formulaire en cas de concours ou d’offres promotionnelles. Certaines données doivent obligatoirement être communiquées, d’autres sont optionnelles. Vos données sont collectées et traitées en parfaite conformité avec les législations belges en vigueur, principalement la Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

En nous transmettant vos données, vous consentez à ce qu’elles soient traitées conformément à la présente Charte vie privée.

 

3. Les finalités du traitement de vos données

SO MAGIC collecte et traite vos données uniquement à des finalités spécifiques et limitées, visant à permettre :

 • la gestion de notre relation avec vous et la publicité pour nos services : par exemple, nous collectons et utilisons vos données pour vous envoyer des offres promotionnelles, vous présenter nos nouvelles collections, des opportunités ou des informations en rapport avec notre objet social.

 

 • la réalisation d’enquêtes statistiques internes et d’études de marché : par exemple, pour évaluer vos intérêts, vos goûts et pour mieux définir le développement de notre gamme et notre stratégie de communication.

 

 • la gestion de notre relation avec les participants aux concours organisés par SO MAGIC.

 

 • Durée de conservation de vos données

 

SO MAGIC ne conserve vos données que pendant le temps raisonnablement nécessaire aux finalités poursuivies et en accord avec les exigences légales. SO MAGIC ne conserve vos données que pendant toute la durée d’ouverture de votre compte client et pendant une période d’un an à compter de sa clôture.

 

 • Communication de vos données

 

Vos données peuvent être transmises à des personnes qui agissent en notre nom ou pour notre compte, en vue de traitement en accord avec les buts pour lesquels elles ont été collectées.

SO MAGIC s’assure que ses sous-traitants garantissent le même niveau de protection qu’elle-même et SO MAGIC exige une garantie contractuelle que ses sous-traitants traiteront vos données exclusivement dans le but d’autoriser, avec la discrétion et la sécurité requise.

 

 • Droit d’accès, de rectification et d’opposition

 

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez droit d’accéder à vos données et de les mettre à jour ou de les corriger.

A ces fins, rendez-vous sur votre espace client et modifiez vos données. Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l’adresse : somagic@outlook.be.

Si vous nous contactez par e-mail ou par courrier postal (envoi direct au siège social), il vous sera demandé de signer votre demande et d’y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité .

 Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir d’alerte, d’offres publicitaires, de newsletters ou de communications de SO MAGIC, vous pouvez à tout moment nous le faire savoir par e-mail.

Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

 

 • Sécurité et confidentialité de vos données

 

L’accès à vos données est limité à nos employés et aux sous-traitants qui ont besoin de les connaître et qui observent de stricts standards de confidentialité dans le traitement de vos données.

 

Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données collectées en ligne, nous avons mis en place les plus hauts standards de sécurité et nous ne travaillons qu’avec des sous-traitants qui y sont également soumis.

 

Malgré nos tentatives de créer un site internet fiable et digne de confiance, nous vous rappelons qu’internet n’est pas un environnement parfait sûr. Par conséquent, SO MAGIC n’assume aucune responsabilité ou garantie quant à la sécurité de vos données pendant leur transit via internet.

 

 • Transfert de vos données à l’étranger

 

So Magic ne transfère jamais vos données hors de l’Union Européenne, dans un pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat des données, au sens de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Si tel devait être le cas, SO MAGIC s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires (garantie contractuelle…) pour assurer que le traitement à l’étranger bénéficie d’une protection suffisante et efficace de vos données.

 

 • Utilisation de  cookies 

 

Lorsque vous consultez notre site internet www.somagic.be, nous ne collectons aucune donnée qui ne soit fournie spécifiquement et volontairement par vos soins. Le site internet www.somagic.be utilise des cookies.

 Les « cookies » sont de petits fichiers émis par un serveur web que vous consultez et qui sont inscrits sur le disque dur de votre ordinateur. En l’espèce, les cookies mémorisent vos préférences et vous permettent ainsi d’accélérer vos accès ultérieurs au site et de faciliter vos visites.

 

La durée de conservation de ces données dans votre ordinateur est limitée à 1 an.

 

Lors de la connexion à un site, certaines données sont automatiquement transmises au site par le logiciel de navigation utilisé par l’internaute. Ces données contiennent l’adresse ip de votre ordinateur (un numéro qui permet d’identifier un ordinateur sur le réseau), les marques et versions du navigateur ainsi que du système d’exploitation et la dernière page web consultée. Le but poursuivi est l’amélioration de la qualité de nos sites et des services offerts sur ces sites. Les informations ainsi récoltées sont anonymes et ne permettent pas votre identification.

 

L’utilisation de ces cookies nécessite votre consentement préalable et explicite. Vous pourrez toujours revenir ultérieurement sur celui-ci et refuser ces cookies et/ou les supprimer à tout moment, en modifiant les paramètres de votre navigateur. Cela ne vous empêchera pas d’accéder à notre site, mais il est possible que certaines parties des sites ne fonctionnent pas.

Le site internet peut éventuellement générer d’autres cookies mais ils proviendront toujours de la même source et seront toujours identifiés provenant de www.somagic.be .

Voici le cookie de base créé lors de vos premières visites :

 

 • Envoi de publicité par e-mail

 

Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous par e-mail nos alertes susceptibles de vous intéresser. Vous disposez bien sûr à tout moment du droit de vous opposer sans frais à l’utilisation de votre adresse e-mail en vue de recevoir des offres publicitaires de la part de SO MAGIC. Il vous suffit de nous adresser votre demande par e-mail. Vous devrez signer votre demande et y joindre la copie numérisée de votre carte d’identité.

Vous pouvez également toujours vous adresser à nous par écrit, à l’adresse suivante :SOCI SILVANA / SO MAGIC, rue du campiau, 303- 7390 Quaregnon, en précisant dans ce cas l’objet de votre opposition. Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

 

 • Liens hypertextes vers d’autres sites internet

 

Notre site internet peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites internet qui ne sont ni exploités, ni contrôlés par SO MAGIC. Par conséquent, SO MAGIC ne peut pas être tenu responsable du contenu de tels sites internet, ni des pratiques de protection des données des tiers qui les exploitent et qui peuvent différer des nôtres.

 

 • Modification de la Charte vie privée

 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte vie privée, aux fins de nous conformer aux législations protectrices de la vie privée en vigueur ou de l’adapter à nos pratiques.

 

Nous vous invitons par conséquent à la consulter régulièrement pour prendre connaissance des éventuelles modifications. Les nouvelles versions seront téléchargées sur notre site web, en mettant à jour la date figurant en son dernier paragraphe.

 

Nous n’apporterons aucune modification de nature à réduire le niveau de protection de vos droits, tel que garanti dans la présente Charte vie privée, sans obtenir votre consentement préalable.

 

 • Contact avec SOCI SILVANA / SO MAGIC

 

Pour tout complément d’information à propos de la présente Charte vie privée, ou si vous désirez nous transmettre des recommandations ou des commentaires sur la manière d’en améliorer la qualité, veuillez vous adresser à SO MAGIC via l’adresse e-mail somagic@outlook.be ou par courrier postal.

 

Transport sécurisé – Retours

Transport sécurisé – Retours

En principe, la livraison est effectuée tous les mardis, l’envoi de votre commande sera fait dès réception du payement par le client. Les dates et délais de livraison sont seulement contractuels dans la mesure où ils ont été expressément confirmés comme tels par SO MAGIC ( SOCI SILVANA) sous forme écrite.

La livraison des articles commandés ne peut être réalisée qu’en Europe.

Si le transporteur choisi est indisponible, la livraison est effectuée par un expéditeur au choix de SOCI SILVANA. Les frais de livraisons seront à charge du client. Les prix d’expédition actuels peuvent être consultés sur la boutique en ligne de SO MAGIC.

Si la livraison n’est exceptionnellement pas possible dans le délai précisé par nos soins, SOCI SILVANA ( SO MAGIC ) en informe le client par écrit. Le client dispose d’un droit de résiliation, qu’il doit immédiatement exercer sous forme écrite.

Nous travaillons essentiellement avec les services de livraison de Bpost.

Les frais d’expédition comprennent l’emballage, la manutention et les frais postaux.

Un paragraphe complet concernant les spécificités de livraison est inscrit au point 6-b des conditions générales de vente.

 

Les retours

Pour mieux s’y retrouver, voici quelques situations simples qui illustreront mieux la situation.

•Vous avez bien reçu votre colis, l’article vous parvient en mauvais état. •Vous avez 14 jours pour nous le signaler par écrit (e-mail), à dater de la date de livraison du colis chez vous.

•Facultatif : Prenez une photo pour illustrer le défaut.

•Les frais de renvoi sont à notre charge, nous vous rembourserons en liquide OU le même article vous sera renvoyé.

•L’article doit nous être renvoyé dans un délai maximum de 14 jours, la date d’expédition faisant foi.

•L’article ne doit pas avoir été utilisé.

•Vous n’avez pas reçu votre colis •Prenez contact avec notre SOCI SILVANA (SO MAGIC) en précisant le numéro de votre commande.

•Adresse de retour :
SOCI SILVANA – SO MAGIC

Rue du Campiau, 303

7390 QUAREGNON

Belgique

N’hésitez pas à prendre contact avec notre SAV / Service client pour de plus amples renseignements.

Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SO MAGIC

 Les présentes conditions générales ont pour objet d’encadrer et de préciser les relations contractuelles entre SO MAGIC, marque d’un article appartenant à SOCI SILVANA dont le siège social est sis à rue du Campiau, 303 – 7390 QUAREGNON (Belgique). SO MAGIC inscrit à la BCE sous le n°BE0 829.628.231 (ci après « Le vendeur », « nous ») et ses clients (ci-après « le client », « l’acheteur »), dans le cadre d’un contrat de vente sur internet des produits proposés par www.somagic.be.

 

 

Article 1 : Généralités

Nos conditions générales de vente, de livraison et de toute opération effectuée avec le client, reprises ci-dessous, sont réputées être connues et acceptées par le client, même au cas où elles seraient en contradiction avec ses propres conditions générales ou particulières d’achat.

 

En remplissant et en validant le formulaire de commande, il est convenu que l’acheteur accepte, sans réserve, les conditions générales de vente ainsi que la Charte vie privée.

 

La nullité ou la caducité de certaines des clauses n’a aucune répercussion sur la validité du contrat ni sur les autres dispositions.

 

Le cas échéant, les parties s’engagent à remplacer la clause nulle ou inapplicable par une clause valable qui est la plus proche d’un point de vue économique de la clause nulle ou inapplicable.

 

Sauf preuve contraire, le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des présentes conditions générales de vente.

 

Les relations contractuelles entre SO MAGIC et le client, ainsi que leur interprétation, sont réglées intégralement et uniquement par le contrat de vente et les présentes conditions générales, à l’exclusion de tout autre document, notamment les projets, offres ou documents préparatoires.

  

Conformément au Livre IV du Code de droit économique, en cas de vente à distance à un consommateur, celui-ci a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce a l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service.

  

Article 2 : Offre

Les produits proposés par SO MAGIC. sont décrits de bonne foi sur le site. Si l’acheteur souhaite davantage de précisions, SO MAGIC peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : somagic@hotmail.be.

 

A défaut de demande, le client est présumé être suffisamment informé des caractéristiques du produit présenté.

 

Les offres et prix sont valables le jour où ils sont proposés sur le site web et pour la période éventuellement mentionnée et ce, dans les limites des stocks disponibles.

 

 

Article 3 : conclusion du contrat

Le contrat est conclu dès le moment où un email de confirmation contenant un récapitulatif de la commande a été envoyé à l’acheteur.


Article 4 : prix

Sauf stipulation contraire expresse, tous les prix spécifiés dans nos tarifs et prospectus s’entendent toujours TVA non comprise et ne comprennent pas les frais de livraison.

 Le prix de vente est le prix indiqué sur nos tarifs en vigueur le jour de la conclusion du contrat ou de la passation de la commande.

 

 

Article 5 : paiement – Acompte

Sauf stipulation contraire expresse, toutes nos factures sont payables au siège d’exploitation de SO MAGIC au comptant dès que le client passe sa commande sur le site www.somagic.be

Aucune commande passée sur le site www.somagic.be ne sera envoyée si le payement complet n’a pas été effectué par ce dernier et attesté par nos soins.

  

Article 6 : Réception

Le client a deux possibilités pour prendre possession de la marchandise : l’enlèvement à l’Insitut STUDIO BELLA (SOCI SILVANA/SO MAGIC), sur rendez-vous uniquement, ou la livraison.

 

Ce choix doit être précisé lors du passage de la commande.

 

a) Enlèvement

 Si le client fait le choix de venir enlever les marchandises, il s’engage à venir les chercher dans un délai de 2 semaines à compter du jour où SO MAGIC. lui a notifié la mise à disposition de la marchandise à l’Institut.

 

Pour tout retard dans l’enlèvement, le prix total à payer par le client à SO MAGIC est majoré de 50€  par jour et par objet à enlever.

 

b) Livraison

 Si le client fait le choix de se faire livrer les marchandises, le vendeur est libéré de l’obligation de livraison en cas de fait du prince ou en cas d’événements de force majeure.

 

Sont notamment considérés comme des évènements de force majeure: les grèves, les retards de livraison des fournisseurs, les guerres, les incendies, les catastrophes naturelles, les difficultés d’organisation interne de la société (absence du personnel pour raison de maladie – pannes de machines – …) lorsque ces circonstances ont pour effet de retarder la livraison ou de la rendre très difficile.

 

Le vendeur n’aura à établir ni l’imprévisibilité ni l’irrésistibilité de l’événement.

 

La livraison se fera toujours aux risques et périls du client néanmoins, le client informera le vendeur dans les 14 jours de l’e-mail de confirmation de l’envoi de la commande s’il n’a pas réceptionné l’envoi. Il informera également le vendeur en cas de réception d’un produit endommagé.

La notification de la non-réception se fera par e-mail à l’adresse suivante : somagic@outlook.be

La perte reste à charge du vendeur pendant le délai précité. Celui-ci se réserve le droit de refuser toute demande de remplacement du bien non réceptionné passé un délai de 3 semaines.  

 

Dans le cadre d’une livraison expresse, effectuée par les soins de SO MAGIC, le prix de la livraison est calculé en fonction du nombre de kilomètres, selon la formule suivante : nombre de kilomètres x 2€.

Dans la majorité des cas et, par défaut, ce sont les services de livraison de Bpost qui seront d’application pour toute livraison de colis, sauf indisponibilité de ce dernier. SO MAGIC se réserve le droit de choisir un autre service de livraison si ce dernier est indisponible.

 

Les délais de livraison seront annoncés sur le site internet. Néanmoins, la mention de ces délais ne constitue qu’une indication. Le non respect de ceux-ci n’entraîne en aucun cas la caducité du contrat.

 

Le vendeur n’est pas tenu responsable en cas de dépassement du délai de livraison.

 

Article 7 : transfert de propriété – Réserve de propriété

Nous restons propriétaires des marchandises jusqu’au paiement intégral du prix, ainsi que le règlement de toutes les obligations, y compris les créances qui nous sont dues par le client.

 

Article 8 : garantie

La réception du client vaut agréation des vices apparents.

 

Les vices cachés doivent être notifiés à SO MAGIC dans un délai de 15 jours à dater de la réception et/ou de la constatation de l’éventuel vice, sans préjudice de l’application de dispositions impérative ou d’ordre public plus contraignantes pour le vendeur.

 

A défaut de notification dans le délai de quinze jours, la réclamation ne sera plus recevable.

 Nous garantissons uniquement le collage.
Toute intervention de garantie se fera après accord du fabricant.

 

Article 9 : réclamations- perte- dégats :

En cas de perte, dégâts ou non-conformité du produit avec le bien commandé. Le produit doit être retourné au vendeur dans les 14 jours.

Le vendeur se réserve le droit de refuser tout remboursement lorsque le produit est endommagé par le client ou par une mauvaise utilisation de celui-ci.

 

Article 10 : limitation de responsabilité

Nous sommes responsables de notre dol ou de notre faute lourde ayant occasionné un dommage, à l’exclusion de notre faute légère, fut-elle habituelle.

 

Nous ne sommes en rien responsables de l’utilisation de la marchandise par le client.

 

Nous ne sommes en aucun cas responsable des erreurs d’utilisation ou de contenu du site internet ni du préjudice pouvant découler de son utilisation.

 

Au cas où notre responsabilité serait engagée, celle-ci est limitée au dommage réel subi personnellement et directement par le client sans dédommagement quelconque pour un bénéfice espéré et non réalisé ou pour une perte qui aurait pu être évitée.

 

Le vendeur ne sera pas tenu responsable en cas d indisponibilité du produit. Celui-ci s’engage à tout mettre en œuvre afin de pouvoir satisfaire le client le plus rapidement possible et de chercher le moyen régulariser la situation.

 

Article 11 : propriété intellectuelle

Conformément au livre XI du Code de Droit économique et plus précisément le Titre 5 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, le client reconnaît que le vendeur est l’auteur des œuvres qui font l’objet du contrat. Toute utilisation des œuvres à des fins autres que privées requiert l’accord préalable et exprès du vendeur.

 

Nous conservons les droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des marchandises, produits ou œuvres qui sont vendus au client.

 

Toute reproduction ou utilisation d’œuvres vendues à des fins ou pour des quantités autres que celles spécifiées lors de la vente est interdite.

 

En aucun cas le client ne peut s’opposer à la mention de notre nom et/ou logo et/ou marque sur les créations et les reproductions.

 

Le client reconnaît ne disposer d’aucune exclusivité sur nos droits de propriété intellectuelle, qui sont et restent notre entière propriété.

 

Toute imitation ou modification de l’objet de la commande est strictement interdite sauf notre accord écrit préalable.

 

En cas d’utilisation contraire aux dispositions du présent article, le vendeur aura le droit de récupérer la marchandise après mise en demeure adressée au client et resté sans suite, dans un délai de 48h à dater de la réception de la mise en demeure recommandée.

 

 

Article 12 : Loi applicable et juridiction compétente

La loi applicable est la loi belge, tant pour l’interprétation que pour l’exécution du contrat de vente.

 

Tout litige relatif à la formation, l’exécution, l’interprétation de ces conditions générales ainsi qu’à toutes conventions auxquelles elles s’appliquent et qui ne peut être résolu à l’amiable est soumis à la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement judiciaire du HAINAUT – Division MONS.

 

 

Article 13 : Modalités numériques

 

a)      Le contrat est conservé électroniquement par nos soins et vous sera envoyé électroniquement à votre adresse mail après la commande en guise de confirmation de celle-ci.

 Cet e-mail contiendra en sus du contrat:

 –          un récapitulatif du contenu de la commande : objets commandés, quantité, prix total, délai de livraison etc.

 b) Le contrat est en français uniquement

 c) Pour passer une commande, le client devra accepter ces présentes conditions générales de vente et sera amené à remplir les étapes suivantes :

 

 1. Dans un premier temps, le client est amené à choisir des objets, indiquer la quantité des objets désirés,
 2. Ensuite, il devra introduire ses coordonnées et informations bancaires.
 3. Par après, il devra, corriger les éventuelles erreurs et confirmer sa commande de manière définitive.
 4. Enfin, un résumé de la commande est disponible, confirmant l’achat et ses modalités. 

Lors de cette dernière étape, un résumé des informations relatives au contrat et à la commande sera proposé au client. Il aura alors la possibilité de vérifier si les informations sont correctes et pourra, le cas échéant, corriger les erreurs.

 

 

 

Accueil So Magic

So Magic a remporté le prix de l’innovation 2018
H. Pierantoni

So Magic – L’outil indispensable de toutes les stylistes d’ongles, professionnelles ou amateurs

 Commençons par les présentations…
Silvana Soci est une esthéticienne diplômée depuis 2009. En 2010, elle ouvre son Institut “STUDIO BELLA” situé à Quaregnon (Belgique) et se spécialise en onglerie mais aussi, en maquillage semi-permanent.

Au bout de plusieurs années d’expériences en onglerie, Silvana a cherché le moyen d’être débarrassée des poussières résultant du ponçage d’ongles en gel et a voulu mettre fin à cet inconfort nocif pour la santé de tout un chacun ; ce qui était fort désagréable au quotidien pour un professionnel du milieu.

Après l’achat de différents appareils ne satisfaisants pas ses attentes & après avoir réfléchi longuement sur l’élaboration d’un outil qui pourrait lui faciliter son travail au quotidien, Silvana a trouvé une solution simple et extrêmement efficace !

C’est en 2017, après de nombreux prototypes, que Silvana Soci finalise son invention et met sur le marché un accessoire spécialement conçu pour toutes les stylistes d’ongles, son appellation brevetée est donc So Magic.

Une invention qui fera le bonheur de toutes à coup sûr !

SO MAGIC :

 • Renferme la poussière

 • Préserve votre santé

 • Fiable

 • Economique

 • Durable

 • Simple, efficace et confortable

 • Esthétique

 • Assure votre sécurité

 • Unique sur le marché

Silvana ne peut plus passer une seule journée sans être outillée de cet accessoire indispensable pour lui faciliter la vie et c’est avec une grande conviction qu’elle a décidé de partager cet outil avec l’ensemble des stylistes d’ongles en le commercialisant.

So Magic, c’est votre sécurité et votre confort au quotidien ! En quelques utilisations, vous vous rendrez vite à l’évidence: So Magic est celui que vous attendiez depuis très longtemps !

Contact

Contactez-nous facilement en remplissant ce formulaire :

Galerie

Découvrez So Magic en images !

So Magic en quelques images