Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN SO MAGIC

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele betrekkingen met SO MAGIC, merk van een artikel dat toebehoort aan SOCI SILVANA, met maatschappelijke zetel te rue du Campiau 303 – 7390 QUAREGNON (België) te kaderen en te preciseren. SO MAGIC ingeschreven in de KBO onder het nr. BE0 829.628.231 (hierna “de verkoper”, “wij” genoemd) en de klanten (hierna “de klant”, “de koper” genoemd), in het kader van een verkoopcontract op het internet van de producten die te koop worden aangeboden door www.somagic.be.

Artikel 1: Algemeen

We verwachten dat de klant kennisneemt van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en elke handeling die we met de klant uitvoeren die hieronder wordt beschreven, en ermee akkoord gaat, zelfs wanneer ze in tegenspraak zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, wordt er overeengekomen dat de koper akkoord gaat met de algemene verkoopsvoorwaarden alsook het Charter persoonlijke levenssfeer.

De nietigheid of het verval van bepaalde clausules heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overeenkomst, noch de andere voorschriften.

In voorkomend geval, zullen de partijen de clausule van de betrokken nietigheid of het verval vervangen door een geldige clausule die zo kort mogelijk aansluit vanuit economisch standpunt op de nietig verklaarde of ontoepasselijke clausule.

Zonder bewijs van het tegendeel, erkent de klant dat hij een exemplaar van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden heeft ontvangen.

De contractuele relaties tussen SO MAGIC en de klant, alsook de interpretatie ervan, worden integraal en enkel beheerd door het verkoopcontract en de onderhavige verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van enig ander document, in het bijzonder de ontwerpen, aanbiedingen of voorbereidende documenten.

In overeenstemming met Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de consument, in het geval van verkoop op afstand, over het recht om af te zien van de aankoop, zonder boete en zonder vermelding van de reden, binnen de 14 werkdagen na de dag die volgt op de levering van het product of de afsluiting van het dienstverleningscontract.

Artikel 2: Aanbod

De producten die te koop worden aangeboden door SO MAGIC, worden te goeder trouw beschreven op de website. Als de koper meer inlichtingen wilt over het product, kan hij contact opnemen met SO MAGIC per e-mail op het volgende adres: somagic@hotmail.be.

Bij gebrek aan deze vraag, wordt de klant geacht voldoende informatie te hebben ontvangen over de getoonde producteigenschappen.

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden voorgesteld op de website en voor de eventueel vermelde periode, en dit zolang de voorraad strekt.

Artikel 3: afsluiten van een overeenkomst

De overeenkomst wordt afgesloten van zodra er een bevestigingsmail met het overzicht van de bestelling wordt verstuurd naar de klant.

Artikel 4: prijs

Tenzij anders bepaald, zijn de vermelde prijzen in onze tarieven en prospectus steeds exclusief btw, maar exclusief de leveringskosten.

De verkoopprijs is de prijs die wordt getoond in onze tarieven die van kracht zijn op de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten, of bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 5: betaling – Aanbetaling

Tenzij anders bepaald, moeten al onze facturen worden betaald aan het hoofdkantoor van SO MAGIC op de rekening van zodra de klant zijn bestelling plaatst op de website www.somagic.be

Er zal geen enkele bestelling die werd geplaatst op de website www.somagic.be worden verzonden als de volledige betaling niet werd uitgevoerd door de klant en bevestigd door ons.

Artikel 6: Ontvangst

De klant beschikt over twee mogelijkheden om zijn goederen te ontvangen: ophalen in het Instituut STUDIO BELLA (SOCI SILVANA/SO MAGIC), enkel op afspraak, of via levering aan huis.

Deze keuze moet worden opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

a) Ophalen

Als de klant ervoor kiest om de goederen op te halen, stemt hij ermee in om hen op te halen binnen een termijn van 2 weken vanaf de dag waarop SO MAGIC hem informeerde over het feit dat de goederen beschikbaar zijn in het Instituut.

Voor elke vertraging in de ophaling, zal de totale prijs die de klant moet betalen aan SO MAGIC worden verhoogd met € 50 per dag en per item dat moet worden opgehaald.

b) Levering aan huis

Als de klant ervoor kiest om de goederen te laten leveren, dan staat het de verkoper vrij om te voldoen aan zijn leveringsverplichting in het geval van een maatregel van hoger hand of in geval van overmacht.

Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, vertragingen bij de levering van leveranciers, oorlog, brand, natuurrampen, moeilijkheden bij de interne organisatie van het bedrijf (afwezigheid van het personeel omwille van ziekteverlof – defecten aan de machines – …) als deze omstandigheden ervoor zorgen dat de levering wordt uitgesteld of als de levering er erg moeilijk door wordt.

De verkoper zal niet moeten aantonen dat de omstandigheden onvoorzienbaar of onvoorkoombaar zijn.

De levering gebeurt steeds op risico van de klant. De klant beschikt echter over het recht om de verkoper te contacteren binnen de 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de bestelling als hij geen zending heeft ontvangen. Hij zal eveneens contact opnemen met de verkoper als hij een beschadigd of defect product ontvangt.

De kennisgeving van het niet ontvangen van het pakketje moet gebeuren op het volgende e-mailadres: somagic@outlook.be

Het verlies blijft ten laste van de verkoper tijdens de voornoemde termijn. De verkoper behoudt zich het recht om elke aanvraag tot vervanging van een goed dat niet werd ontvangen te weigeren na het verstrijken van een termijn van 3 weken.

In het kader van een expreslevering, die wordt verzorgd door SO MAGIC, zal de prijs voor de levering worden berekend in functie van het aantal kilometer, volgens de volgende formule: aantal kilometer x € 2.

In het merendeel van de gevallen en, standaard, doet SO MAGIC beroep op de diensten van Bpost voor alle leveringen van pakketjes, behalve als deze dienst niet beschikbaar is. SO MAGIC behoudt zich het recht om te kiezen voor een andere leveringsdienst als Bpost niet beschikbaar is.

De leveringstermijnen worden vermeld op de website. De vermelding van de leveringstermijn vormt louter een indicatie. In elk geval zal de overeenkomst niet kunnen vervallen als de leveringstermijn niet wordt gerespecteerd.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de vertraging van de levering de voorziene termijn overschrijdt.

Artikel 7: eigendomsoverdracht – Voorbehoud van eigendomsrecht

Wij blijven eigenaar van de goederen tot aan de integrale betaling van de prijs, alsook het vervullen van alle verplichtingen, met inbegrip van de schuldvorderingen die de klant ons verschuldigd is.

Artikel 8: garantie

Bij ontvangst van het toestel moet de klant het controleren op zichtbare schade.

De verborgen gebreken moeten worden gemeld aan SO MAGIC binnen de 15 dagen na ontvangst en/of het opmerken van het eventuele defect, onverminderd de toepassing van de verplichte bepalingen of de bepalingen van openbare orde die strikter zijn voor de verkoper.

Bij gebrek aan melding binnen de termijn van twee weken, zal de klacht niet langer ontvankelijk zijn.

Wij garanderen alleen lijmen.
Elke tussenkomst van de garantie zal worden gedaan na toestemming van de fabrikant.

Artikel 9: klachten – verlies – schade:

In het geval van verlies, schade of afwijkingen van het product met het bestelde goed, moet het product worden teruggestuurd naar de verkoper binnen de 14 dagen.

De verkoper behoudt zich het recht voor het weigeren van elke terugbetaling als een product werd beschadigd door de klant of door foutief gebruik van het toestel.

Artikel 10: beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor bedrog of zware fouten die hebben geleid tot schade, behalve gebreken die zich voordoen naar aanleiding van een lichte fout ook al is die gebruikelijk.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik van het toestel door de klant.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor foutief gebruik of foutieve inhoud op onze website, noch voor eventuele schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van het toestel.

In het geval wij verantwoordelijk zouden worden gesteld, is deze verantwoordelijkheid beperkt tot de reële schade die persoonlijk en rechtstreeks door de klant zou zijn geleden, exclusief schade voor een verwachte en niet gerealiseerde opbrengst of voor een verlies dat eventueel vermeden had kunnen worden.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het product niet beschikbaar is. De verkoper zet zich er steeds voor in om alles in het werk te stellen zodat de klant zo snel mogelijk tevreden is en zoekt steeds naar een manier om de situatie op te lossen.

Artikel 11: intellectueel eigendom

In overeenstemming met Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht, en meer in het bijzonder Titel 5 betreffende het auteursrecht en naburige rechten, erkent de klant dat de verkoper de auteur is van de werken die het onderwerp uitmaken van de onderhavige overeenkomst. Elk gebruik van rechten voor andere doeleinden dan privédoeleinden vereist het voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke akkoord van de verkoper.

We behouden het intellectueel eigendomsrecht over alle goederen, producten of werken die worden verkocht aan de klant.

Elke reproductie of elk gebruik van de verkochte werken voor andere doeleinden of hoeveelheden dan deze die worden gespecificeerd bij de verkoop is strikt verboden.

In geen enkel geval kan de klant zich verzetten tegen de vermelding van onze naam en/of ons logo en/of ons merk op de creaties en reproducties.

De klant erkent dat hij over geen enkel exclusief gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten beschikt. Deze zijn en blijven namelijk ons exclusief eigendom.

Elke imitatie of wijziging van het onderwerp van de bestelling is strikt verboden, zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord.

In geval van gebruik van het toestel in strijd met de voorschriften van het onderhavige artikel, zal de verkoper over het recht beschikken om de goederen te recupereren na een ingebrekestelling voor de klant waaraan geen gevolg werd gegeven binnen een termijn van 48u vanaf ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het toepasselijk recht is de Belgische wetgeving, zowel voor de interpretatie als voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

Elk geschil met betrekking tot de opstelling, uitvoering en interpretatie van de onderhavige verkoopsvoorwaarden alsook alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn en dat niet in der minne kan worden geschikt, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtsmacht van het gerechtelijk arrondissement van HENEGOUWEN – Afdeling BERGEN.

Artikel 13: Numerieke voorschriften

a) De overeenkomst wordt elektronisch door ons bewaard en zal u elektronisch worden verstrekt op uw e-mailadres na het plaatsen van de bestelling, bij wijze van bevestiging van de bestelling.

Naast de overeenkomst zal deze e-mail ook de volgende elementen bevatten:

– een overzicht van de inhoud van de bestelling: bestelde artikelen, hoeveelheid, totaalprijs, leveringstermijn, enz.

b) De overeenkomst wordt enkel in het Frans opgesteld

c) Om een bestelling te plaatsen, zal de klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden moeten accepteren en zal hij worden gevraagd om de volgende stappen te doorlopen:

1. In de eerste plaats moet de klant de goederen kiezen en de gewenste hoeveelheid van de artikelen aanduiden.

2. Vervolgens moet hij zijn bankgegevens en informatie verstrekken.

3. Daarna moet hij eventuele fouten rechtzetten en zijn bestelling op definitieve manier bevestigen.

4. Tot slot is er een overzicht van de bestelling beschikbaar die de aankoop en de voorwaarden die eraan zijn verbonden, bevestigd.

Tijdens deze laatste stap, zal er een samenvatting van de informatie met betrekking tot de overeenkomst en de bestelling worden voorgesteld aan de klant. Hij zal vervolgens over de mogelijkheid beschikken om te controleren of de informatie correct is en hij zal, in voorkomend geval, de fouten kunnen rechtzetten.