Legale bepalingen

Legale bepalingen – Charter persoonlijke levenssfeer

1. De verantwoordelijke van de verwerking

SO MAGIC is een merk dat toebehoort aan SOCI SILVANA (Instituut STUDIO BELLA)

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg SOCI SILVANA (Instituut STUDIO BELLA), met maatschappelijke zetel te rue du Campiau 303 – 7390 Quaregnon (België).

SOCI SILVANA werkt als zelfstandige met fysieke rechtspersoonlijkheid met onbeperkte aansprakelijkheid onder het Belgisch recht.

SOCI SILVANA / SO MAGIC is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0829.628.231

U kan contact opnemen met de directie op de maatschappelijke zetel of via het volgende e-mailadres: somagic@outlook.be.

Wij spreken dus namens SOCI SILVANA wanneer u op deze website (www.somagic.be) de benaming “SO MAGIC”’ leest.

2. De verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bij SO MAGIC dragen wij uw privacy hoog in het vaandel. Wij zijn ons ervan bewust en letten erop dat u steeds wordt geïnformeerd over de manier waarop de gegevens en informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres…(“uw Gegevens”), die u aan SO MAGIC zou kunnen melden zo vertrouwelijk mogelijk worden behandeld.

Het onderhavige “Charter persoonlijke levenssfeer” legt u uit op welke manier wij uw gegevens gebruiken. U vindt er tevens de maatregelen in terug die we nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te behouden. De enige gegevens waartoe wij toegang hebben, zijn de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u uw account creëert en/of wanneer u ons een formulier stuurt in het kader van een wedstrijd of promotie. Bepaalde gegevens moeten verplicht worden verstrekt, andere gegevens zijn dan weer optioneel. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische wetgeving die van kracht is, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Als u ons deze gegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat ze worden verwerkt in overeenstemming met het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer.

3. De doelstellingen van de verwerking van uw gegevens

SO MAGIC verzamelt en verwerkt uw gegevens enkel voor specifieke en beperkte doeleinden. Hiermee wilt het bedrijf:

•onze relatie met u en de publiciteit van onze diensten beheren: bijvoorbeeld, wij verzamelen en gebruiken uw gegevens om u promoties te sturen, u nieuwe collecties, mogelijkheden of informatie te tonen in overeenstemming met onze sociale doelstelling.

•interne statistische enquêtes en marktonderzoeken uitvoeren: bijvoorbeeld, om uw interesses en smaak te evalueren en om de ontwikkeling van ons gamma en onze communicatiestrategie te bepalen.

•onze relatie met de deelnemers aan de wedstrijden die worden georganiseerd door SO MAGIC beheren.

•Bewaartermijn voor uw gegevens

SO MAGIC bewaart uw gegevens slechts voor de termijn die redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden die worden nagestreefd en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. SO MAGIC bewaart uw gegevens slechts tijdens de volledige looptijd van uw klantenaccount en gedurende een jaar na de afsluiting ervan.

•Communicatie van uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen die handelen in onze naam of voor onze rekening voor de verwerking in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld.

SO MAGIC verzekert zich ervan dat de onderaannemers eenzelfde beschermingsniveau garanderen als het bedrijf zelf en SO MAGIC eist een contractuele garantie waarin deze onderaannemers garanderen dat ze uw gegevens enkel zullen verwerken met het oog op de geautoriseerde handelingen, met de grootste discretie en vereiste veiligheid.

•Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht op toegang tot uw gegevens en kunt u hen wijzigen of corrigeren.

Om dit te doen logt u in op uw klantenaccount waar u uw gegevens kunt wijzigen. U kan eveneens contact met ons opnemen per e-mail op het adres: somagic@outlook.be.

Als u contact met ons opneemt via e-mail of post (rechtstreekse zending naar de maatschappelijke zetel), zal u worden gevraagd om uw aanvraag te ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toe te voegen.

In het geval u niet langer meldingen, promoties, nieuwsbrieven of communicatie wilt ontvangen van SO MAGIC, kunt u ons dat op elk moment laten weten via e-mail.

U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

•Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze medewerkers en onderaannemers die nood hebben aan deze informatie en die strikte normen inzake vertrouwelijkheid voor de verwerking van uw gegevens opvolgen.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens die we online verzamelden te garanderen, hebben we hoge veiligheidsnormen ingevoerd en werken we enkel met onderaannemers die akkoord gingen met deze normen.

Ondanks onze inspanningen om een zekere en betrouwbare website te creëren, herinneren we u eraan dat het internet een omgeving is die nooit volledig veilig is. Daarom kan SO MAGIC onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld of garanties bieden voor de veiligheid van uw gegevens tijdens hun overdracht via internet.

•Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

SO MAGIC draagt uw gegevens nooit over naar landen buiten de Europese Unie, naar een land dat geen gepast veiligheidsniveau kan garanderen voor uw gegevens, binnen de voorschriften van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als dit het geval mocht zijn, zet SO MAGIC zich ervoor in om alle nodige maatregelen te treffen (contractuele garantie…) om te garanderen dat de verwerking van de gegevens in het buitenland voldoende bescherming biedt en efficiënt is voor uw gegevens.

•Gebruik van cookies

Als u onze website www.somagic.be raadpleegt, verzamelen we geen enkele informatie die niet specifiek en vrijwillig door u wordt verstrekt. De website www.somagic.be maakt gebruik van cookies.

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden uitgegeven door een webbrowser die u raadpleegt en die worden geschreven op de harde schijf van uw computer. Dit betekent dat cookies uw voorkeuren onthouden en u de mogelijkheid bieden om uw eerdere toegang tot de website te versnellen en uw bezoek te vereenvoudigen.

De bewaartermijn van deze gegevens in uw computer is beperkt tot 1 jaar.

Tijdens de verbinding met een website, zullen bepaalde gegevens automatisch worden overgedragen naar de website door de webbrowser die wordt gebruikt door de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het IP-adres van uw computer (een nummer waarmee het mogelijk is om een computer te identificeren op het netwerk), de merken en versies van de browser, alsook het besturingssysteem en de laatste website die werd geraadpleegd. Het doel bestaat erin om de kwaliteit van onze websites en aangeboden diensten op deze sites te verbeteren. De informatie die op die manier wordt verzameld is anoniem en het is niet mogelijk om u te identificeren aan de hand van deze informatie.

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaand en expliciet akkoord. U kan hier later steeds op terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk moment door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen om toegang te krijgen tot onze website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet langer werken.

De website kan eventueel andere cookies genereren, maar ze zullen steeds afkomstig zijn van dezelfde bron en zullen altijd worden geïdentificeerd vanuit www.somagic.be.

Hierbij het standaardcookie die wordt gecreëerd naar aanleiding van uw eerste bezoeken:

•Reclame versturen via e-mail

Wij delen graag onze meldingen die u zouden kunnen interesseren via e-mail. U beschikt natuurlijk op elk moment over het recht om u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres om commerciële aanbiedingen van SO MAGIC te ontvangen. Hiervoor volstaat het om uw aanvraag naar ons te sturen via e-mail. U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

U kan ons ook altijd schriftelijk bereiken op het volgende adres: SOCI SILVANA / SO MAGIC, rue du Campiau 303 – 7390 Quaregnon. Wij vragen u in dit geval wel om de reden van uw verzet te vermelden. U moet uw aanvraag ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart aan toevoegen.

•Hyperlinks naar andere websites

Onze website kan hyperlinks naar andere websites die niet worden gehost, noch gecontroleerd door SO MAGIC bevatten. Daarom kan SO MAGIC niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch de beschermingspraktijken van de gegevens van derden die ze hosten en die kunnen afwijken van de onze.

•Wijziging van het Charter persoonlijke levenssfeer

Wij behouden ons het recht voor om het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer te wijzigen om overeen te stemmen met de beschermende wetgevingen inzake de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn of het aan te passen aan onze handelingen.

Wij willen u daarom vragen om het Charter regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies kunnen worden gedownload op onze website. Hierbij wordt de datum van de laatste paragraaf geüpdatet.

We zullen nooit een wijziging doorvoeren die het beschermingsniveau voor uw rechten, zoals die worden gegarandeerd in het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer, verminderen zonder uw voorafgaande toestemming.

•Contact opnemen met SOCI SILVANA / SO MAGIC

Voor verdere informatie met betrekking tot het onderhavige Charter persoonlijke levenssfeer of als u ons aanbevelingen wilt doen of feedback geven over de manier waarop we de kwaliteit kunnen verbeteren, kunt u contact opnemen met SO MAGIC via het e-mailadres somagic@outlook.be of per post.